Wiadomość

Przy wystąpieniu błędu przekształtnik wyłącza się i na wyświetlaczu pojawia się kod błędu.

WSKAZÓWKA
Komunikaty błędów można pokwitować następująco:

Możliwość 1: Wyłączyć i ponownie załączyć zasilanie przekształtnika
Możliwość 2: Nacisnąć przycisk (Fn) na panelu BOP lub AOP
Możliwość 3: Poprzez wejście binarne 3

Komunikaty błędów są zapamiętywane w parametrze r0947 pod ich numerami kodowymi (np. F0003 = 3). Przynależną wartość błędu można znaleźć w parametrze r0949. Jeśli błąd nie posiada żadnej wartości, to wartość będzie wynosić 0. Następnie można odczytać czas wystąpienia błędu (r0948) i liczbę komunikatów błędów (P0952) zapamiętanych w parametrze r0947.

F0001 Przeciążenie prądowe WYŁ2
Przyczyna
> Moc silnika (P0307) nie odpowiada mocy falownika (P0206)
> Zbyt długie kable silnikowe
> Zwarcie w przewodach silnikowych
> Doziemienie
Diagnoza i usuwanie
Sprawdzić następujące punkty:
1. Czy moc silnika (P0307) odpowiada mocy przekształtnika (P0206)?
2. Czy zachowane są wartości graniczne długości kabli?
3. Czy występuje zwarcie lub doziemienie w kablach silnikowych lub w silniku?
4. Czy parametry silnika odpowiadają zastosowanemu silnikowi?
5. Czy wartość rezystancji stojana (P0350) jest prawidłowa?
6. Czy silnik jest przeciążony lub zablokowany wirnik?
> Zwiększyć czas przyspieszania (P1120)
> Zmniejszyć forsowanie (P1311 & P1312)

F0002 Zbyt wysokie napięcie WYŁ2
Przyczyna
> Zablokowany regulator napięcia obwodu pośredniego Udc (P1240 = 0)
> Napięcie obwodu pośredniego (r0026) wyższe niż wartość wyzwalania (P2172)
> Zbyt wysokie napięcie może być spowodowane zarówno przez zbyt wysokie napięcie zasilania, jak i przez pracę generatorową silnika. Praca generatorowa może być powodowana przez szybkie hamowanie, lub przez aktywne obciążenie silnika
Diagnoza i usuwanie
Sprawdzić następujące punkty:
1. Czy napięcie zasilania (P0210) leży w dopuszczalnym zakresie?
2. Czy włączony jest regulator napięcia obwodu pośredniego Udc (P1240) i poprawnie sparametryzowany?
3. Czy czas hamowania (P1121) odpowiada momentowi obciążenia?
4. Czy wymagana moc hamowania leży w dopuszczalnym zakresie?

F0003 Zbyt niskie napięcie WYŁ2
Przyczyna
> Awaria zasilania
> Nagły skok obciążenia powyżej podanych wartości granicznych
Diagnoza i usuwanie
Sprawdzić następujące punkty:
1. Czy napięcie zasilania (P0210) leży w dopuszczalnym zakresie?
2. Czy nie ma chwilowych zaników napięcia zasilania?

F0004 Przegrzanie przekształtnika WYŁ2
Przyczyna
> Niewystarczające przewietrzanie
> Temperatura otoczenia jest zbyt wysoka
Diagnoza i usuwanie
Sprawdzić następujące punkty:
1. Czy obciążenie i cykl obciążenia leży w dopuszczalnym zakresie?
2. Czy wentylator obraca się, gdy przekształtnik pracuje?
3. Czy częstotliwość pulsowania (P1800) ma wartość fabryczną? W razie potrzeby przywrócić
4. Czy temperatura otoczenia leży w dopuszczalnym zakresie?

F0005 Całka cieplna I2t przekształtnika WYŁ2
Przyczyna
> Przekształtnik j est przeciążony
> Zbyt wysoki cykl obciążenia
> Moc silnika (P0307) jest większa niż moc przekształtnika (P0206)
Diagnoza i usuwanie
Sprawdzić następujące punkty:
1. Czy obciążenie i cykl obciążenia leży w dopuszczalnym zakresie?
2. Czy moc silnika (P0307) odpowiada mocy przekształtnika (P0206)?

F0011 Przegrzanie silnika WYŁ1
Przyczyna
> Silnik jest przeciążony
> Złe dane silnika
> Długotrwała praca przy niskich prędkościach
Diagnoza i usuwanie
Sprawdzić następujące punkty:
1. Czy dane silnika są prawidłowe (tabl. znamionowa)?, jeśli nie, przeprowadzić szybkie uruchomienie
2. Czy cykl obciążenia j est prawidłowy?
3. Zmniejszyć forsowanie napięcia (P1310, P1311, P1312)
4. Czy parametr temperaturowej stałej czasowej silnika (P0611) jest właściwie ustawiony?
5. Sprawdzić parametr alarmu całki cieplnej silnika (P0614)

F0041 Błąd identyfikacji danych silnika WYŁ2
Przyczyna
Nie powiodła się identyfikacja danych silnika
Diagnoza i usuwanie
Sprawdzić następujące punkty:
> Czy silnik jest przyłączony do przekształtnika?
> Czy dane silnika w parametrach od P0304 do P0311 są poprawne?
> W jaki sposób musi być przyłączony silnik (gwiazda, trójkąt)?

F0051 Błąd pamięci EEPROM parametru WYŁ2
Przyczyna
Niepowodzenie podczas procesu odczytu lub zapisu parametru w pamięci EEPROM.
Diagnoza i usuwanie
1. Przywrócenie ustawień fabrycznych, a następnie parametryzacja od nowa
2. Skontaktować się z Działem Doradztwa Technicznego / Serwisu

F0052 Błąd stosu mocy WYŁ2
Przyczyna
Błąd odczytu danych mocy lub niewłaściwe dane sekcji mocy
Diagnoza i usuwanie
Błąd sprzętowy, skontaktować się z Działem Doradztwa Technicznego / Serwisu

F0060 Przekroczenie czasu oczekiwania ASIC WYŁ2
Przyczyna
Wewnętrzna awaria komunikacji
Diagnoza i usuwanie
1. Jeśli błąd występuje nadal, wymienić przekształtnik
2. Skontaktować się z Działem Serwisu!

F0070 Błąd wartości zadanej modułu komunikacji (CB) WYŁ2
Przyczyna
Brak wartości zadanych z magistrali komunikacyjnej podczas czasu kontrolnego telegramu
Diagnoza i usuwanie
Sprawdzić moduł komunikacyjny (CB) i partnera komunikacji (urządzenie master)

F0071 Błąd wartości zadanej USS (złącze BOP) WYŁ2
Przyczyna
Brak wartości zadanych z USS podczas czasu kontrolnego telegramu
Diagnoza i usuwanie
Sprawdzić połączenia przesyłu danych i mastera USS

F0072 Błąd wartości zadanej USS (złącze COM) WYŁ2
Przyczyna
Brak wartości zadanych z USS podczas czasu kontrolnego telegramu
Diagnoza i usuwanie
Sprawdzić połączenia przesyłu danych i mastera USS

F0080 Utrata sygnału na wejściu analogowym WYŁ2
Przyczyna
> Przerwanie przewodu
> Sygnał poza wartościami granicznymi

F0085 Błąd zewnętrzny WYŁ2
Przyczyna
Zewnętrzne wyzwolenie błędu przykładowo przez wejście binarne
Diagnoza i usuwanie
Usunąć przyczynę błędu zewnętrznego lub zablokować np. wejście binarne dla błędu zewnętrznego

F0101 Przepełnienie stosu WYŁ2
Przyczyna
Błąd programowy lub awaria procesora
Diagnoza i usuwanie
1. Wykonać procedury autotestu
2. Wymienić przekształtnik

F0221 Sprzężenie zwrotne PID poniżej wartości minimalnej WYŁ2
Przyczyna
Sprzężenie zwrotne PID poniżej wartości minimalnej P2268
Diagnoza i usuwanie
1. Zmienić wartość P2268
2. Ustawić wzmocnienie sprzężenia zwrotnego

F0222 Sprzężenie zwrotne PID powyżej wartości maksymalnej WYŁ2
Przyczyna
Sprzężenie zwrotne PID powyżej wartości maksymalnej P2267
Diagnoza i usuwanie
1. Zmienić wartość P2267
2. Ustawić wzmocnienie sprzężenia zwrotnego

F0450 Niepowodzenie testu BIST WYŁ2
Przyczyna
Wart. błędu = 1: Nie powiodły się niektóre testy dla części sekcji mocy
2: Nie powiodły się niektóre testy dla części modułu regulacji
4: Nie powiodły się niektóre testy funkcjonalne
8: Nie powiodły się testy modułu wejść/wyjść
16: Awaria wewnętrznej pamięci RAM podczas testu załączania
Diagnoza i usuwanie
Błąd sprzętowy, skontaktować się z Działem Doradztwa Technicznego / Serwisu

serwis branżowy falowniki siemens.pl | kontakt z nami | WebSystem | tel. 048 383.01.44